گفتش: مگه محاسبات برای اول ماه و رویت آن دقیق و علمی نیست !؟
دیگه احتیاج به تایید این و اون نیست !؟ درسته !؟

گفت: برای حرکت ماه و زمین و خورشید دقیق است ولی ...
... ولی  برای مقدار و حجم و شدت و ...
... ابر و رطوبت و ریزگردها و شرایط دیگر و ...
... و درجه دید چشم افراد و ...
... وهم و تخیل و ...  و توهم و خیال ... و تداعی هر چیزی بعنوان ماه  ...
... و وسوسه های شیطانی سازمان ها و ...
... و کشورهای مختلف مسلمان و غیر مسلمان ...
نه ! نه ! علمی نیست !