نکات مهم در رویت هلال ماه:

1- رجوع به سایت های ذیربط مانند http://moonsighting.com

2- آشنایی با مفهوم لحظه شروع ماه علمی (مقارنه،....) و زمان آن برای ماه معین

3- آشنایی با و اطلاع از جهت و لحظه ی غروب خورشید

4- آشنایی با و اطلاع از حهت و ارتفاع ماه در لحظه ی غروب خورشید

5- آشنایی با و اطلاع از مسیر حرکت ظاهری ماه پس از غروب خورشید

6- آشنایی با و اطلاع از جهت و لحظه ی غروب ماه

7- محاسبه ی مدت امکان رویت ماه پس از غروب خورشید

8- آشنایی با و اطلاع از عمر ماه در غروب خورشید تا غروب ماه

9- آشنایی با و اطلاع از قطر کمان قرص ظاهری ماه در زمان معین فوق

10- آشنایی با درجه ی انعکاس سطح قابل مشاهده ماه در زمان مذکور

11- آشنایی با درجه پاکی و صافی آسمان (از غبارها و رطوبت) در طول مسیر از ناظر تا ماه

12- آشنایی با قدرت و توانایی انواع دوربین ها و تلسکوپ ها بکار رفته

13- آشنایی با توان و خطاهای چشم بشر در هنگام رویت

14- آشنایی با انواع مسایل شرعی مرتبط با رویت ماه